Chia sẻ Tool AutoCAD.NET

CHIA SẺ CÁC PHIÊN BẢN AUTODESK AUTOCAD

- Tool AutoCAD.NET khuyến cáo mọi người sử dụng Các phiên bản AutoCAD cao, cũng tùy vào cấu hình máy tính của của từng cá nhân. Riêng Windows 10, Tool AutoCAD.NET khuyến cáo sử dụng từ 2015 trở lên

- Đây là các phiên bản AutoCAD thường (Autodesk có rất nhiều phiên bản: Civil, MEP, MAP, Architecture, Plant 3D ...

- Các phiên bản từ 2018 trở lên Autodesk chưa cung cấp các bản vá lỗi "Service Pack"

STT Nội dung Phiên bản Product Key Bản vá lỗi Đường dẫn
1. Autodesk AutoCAD 2012 64 bit 001D1 Service pack 2 Tải về
2. Autodesk AutoCAD 2013 64 bit 001E1 Service pack 2 Tải về
3. Autodesk AutoCAD 2014 64 bit 001F1 Service pack 1 Tải về
4. Autodesk AutoCAD 2015 64 bit 001G1 Service pack 2 Tải về
5. Autodesk AutoCAD 2016 64 bit 001H1 Service pack 1 Tải về
6. Autodesk AutoCAD 2017 64 bit 001I1 Service pack 1 Tải về
7. Autodesk AutoCAD 2018 64 bit 001J1 Chưa có Tải về
8. Autodesk AutoCAD 2019 64 bit 001K1 Chưa có Tải về
9. Autodesk AutoCAD 2020 64 bit 001L1 Chưa có Tải về
10. Autodesk AutoCAD 2021 64 bit 001M1 Chưa có Tải về
11. Autodesk AutoCAD 2022 64 bit 001N1 Chưa có Tải về